BẾP ĐIỆN CATA TCD 772, 2 BẾP ĐIỆN NHẬP KHẨU TÂY BAN NHA